Rahvusvaheline projekt "Rahvusliku kultuuripärandi kasutamine maaturismi teenuste disainis" (ETNO)

„Promoting the use of cultural heritage in service design of rural tourism“

 Projekti koduleht: www.epkk.ee/heritage_tourism

Maaturismiettevõtetel on keeruline konkureerida suuremates linnades ja keskustes asuvate turismiettevõtetega. Üheks võimaluseks, kuidas linnades asuvatest ettevõtetest eristuda ja end turistidele atraktiivsemaks muuta, on arendada välja turismiteenused, mis põhinevad rahvuslikul kultuuripärandil. Eelkõige välisturistid (aga ka siseturistid) soovivad maapiirkondades kasutada turismiteenuseid, mis on omanäolised ja annavad võimaluse tutvuda kohaliku rahvakultuuriga.
Piirkonna maaturismiettevõtted on näidanud üles suurt huvi rahvusliku kultuuripärandi elementide kasutamise osas, aga enamusel neist puudub vajalik oskusteave, kuidas seda reaalselt oma ettevõttes ellu rakendada. Teenuste kvaliteet on turismisektoris tänapäeva tiheda konkurentsi tingimustes ülioluline, seetõttu on vaja teenuste arendamisel minna kuni pisidetailideni. Seega peab arendustöö olema põhjalikult läbi mõeldud ning vajaliku oskusteabe saamiseks on tarvis kaasata parimaid eksperte turismi ning rahvakunsti arendamisega tegelevatest õppeasutustest ning muudest organisatsioonidest.
Eesti, Läti ja Soome rahvuslik kultuuripärand on omavahel lähedased, samuti on maaturism kõigis neis riikides oluline turismisektori osa. Läbi piiriülese koostöö on võimalik leida ühiseid lahendusi ning töötada välja ning rakendada ühiseid metoodikaid maaturismiettevõtete muutmisel külastajatele atraktiivsemaks.

Üldeesmärk:
Suurendada maaturismi ettevõtete konkurentsivõimet läbi tootearenduse ja teenuste disaini kasutades rahvuslikku kultuuripärandit.

Alameesmärgid:
• Suurendada Eesti ja Läti maaturismiettevõtete teadlikkust, oskusi ja teadmisi rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta oma teenuste disainis- Luua toimivad rahvusvahelised ning kohalikud koostöövõrgustikud maaturismiettevõtete ja –organisatsioonide ning rahvusliku kultuuripärandi uurimise/säilitamisega tegelevate organisatsioonide vahel
• Informatsiooni levitamine projekti tegevuste ja tulemuste kohta lähiriikide turistidele ja avalikkusele, samuti maaturismiettevõtete, turismiorganisatsioonide, õppeasutuste jm. valdkonnaga seotud organisatsioonidele.

Projekti tegevusvaldkonnad: hoonete arhitektuur, sisearhitektuur, sisekujundus, toidu serveerimine, teenindajate riietus, rahvuslike tähtpäevade tähistamine/üritused turismiettevõtetes, suveniiride müük.

Tegevused:
Infopäevade ja praktiliste koolituste korraldamine maaturismiettevõtjatele - sarnase täiendõppeprogrammi koostamine, koolitusprogrammi rakendamine pilootprojektina projektis osalevates riikides;
Turismiettevõtjate nõustamissüsteemi loomine rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta turismiteenuste disainis. Selle jaoks nõustajate võrgustiku loomine (nõustajate otsing, valik, koolitus turismiteenuste disaini vm osas). Ettevõtted, kes võtavad kohustuse/esitavad kava parendustegevuste läbiviimiseks projekti jooksul, saavad kasutada personaalset nõustamist ning pärast tegevuste elluviimist ka tagasisidehindamise. Nõustamissüsteemi põhimõtted töötatakse välja ühiselt, rakendatakse igas riigis vastavalt kohalikele vajadustele.
Käsiraamatute jm. juhendmaterjalide loomine rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta turismiettevõtete teenuste disainis (pildid enne ja nüüd, häid näiteid pisidetailidest jne). Eraldi juhendmaterjal hoonete arhitektuuri, sisekujunduse, toidu serveerimise, ürituste korraldamise jne kohta. Juhendmaterjalide struktuur ja osa sisust on sama kõigis kolmes riigis.
Kahe rahvusliku tähtpäeva näitel igas riigis näidisürituste korraldamine- kuidas korraldada külastajatele atraktiivne sündmus.
Valdkonna organisatsioonide (muuseumid, rahvakultuuri liidud jne) ja turismiettevõtjate koostöövõrgustike ning toimiva infovahetussüsteemi loomine - õppereiside korraldamine organisatsioonidesse, kellel on olemas vastavad infobaasid jne. Informatsiooni levitamine turismiettevõtete/organisatsioonide seas võimaluste ja kontaktide kohta vajaliku teabe hankimiseks ka peale projekti lõppu.
Informatsiooni levitamine turismiettevõtete/organisatsioonide seas rahvusliku käsitöö tegijaid koondavate organisatsioonide kohta, kelle teenuseid on võimalik oma teenuste disainis kasutada.
Piiriülese koostöö arendamine 2 riigi maaturismiettevõtete ja turismiorganisatsioonide vahel- omavaheliste õppereiside ja ühisseminaride korraldamine kogemuste saamiseks ja vahetamiseks rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta turismiteenuste disainis.
Turundus lähiriikides, nö. etnoettevõtete alamlehekülgede loomine maaturismi organisatsioonide kodulehtedele
Trükiste valmistamine nö. etnoturismi ettevõtete kohta siseturgudele ja lähiturgudele
Infopäevade korraldamine regioonides projekti tulemuste kohta, et info jõuaks ka projektis mitteosalenud ettevõteteni - käsiraamatute tutvustus, projektist saadud kogemused, plaanide tegemine edasiseks arendustegevuseks, täiendõppeprogrammi tutvustus jne.
Projekti tegevuste ja tulemuste pidev kajastamine partnerite internetilehekülgedel
Rahvusvahelise maaturismi konverentsi/seminari korraldamine maaturismi teenuste disaini valdkonnas, sh. projekti tulemuste tutvustamine

Partnerid:
Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda
MTÜ Eesti Maaturism
Lauku Celotajs- Latvian Rural Tourism Association NGO

Projekti kestvus:
1.11.2011-30.04.2014


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee